ENERGYS

Obecná pravidla soutěže
na webu energys.cz

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost De Heus a.s., B 2162 vedená u Krajského soudu v Brně se sídlem: Marefy 144, 685 01 Bučovice (dále také jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném na stránkách www.energys.cz v sekci Novinky.

3. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která v Době konání soutěže splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící“).

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu ke společnostem De Heus a.s. a De Heus s.r.o. a dále osoby těmto osobám blízké podle § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. ÚČAST A REGISTRACE V SOUTĚŽI

Účast v soutěži vzniká odesláním odpovědi přes formulář na stránkách www.energys.cz/soutez.php. Z každé emailové adresy lze v rámci jedné soutěže soutěžit pouze jednou.

5. VÝHRY

Výhry v soutěži a jejich počet bude vždy uveden na stránkách www.energys.cz v sekci Novinky.

6. POSKYTNUTÍ VÝHER

Každý z výherců bude informován o své výhře v soutěži po jejím ukončení a to skrze e-mail uvedený v kontaktních údajích (informováním se rozumí odeslání informace na příslušný kontaktní údaj, pořadatel nenese odpovědnost za doručení). Výhry budou výhercům zaslány dopravním přepravcem. Výherce soutěže bude kontaktován přes údaje poskytnuté prostřednictvím soutěžního formuláře na stránkách www.energys.cz. Pokud nebude do 14 dnů reagovat, cena propadá. Výhru je možné zaslat pouze v rámci České republiky a Slovenska.

Soutěžící, pro případ, že se stane výhercem soutěže, výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn bezplatně užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, výhercovo jméno, příjmení a název obce, v níž má bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry lze vydat pouze výhercům soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výherci v souvislosti s používáním či využíváním výhry.

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty dodavatelem tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže. Pořadatelem této soutěže není Facebook.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních údajů za účelem realizace účasti v této soutěži (včetně poskytnutí případné výhry). Informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy na stránkách www.energys.cz, přičemž soutěžící svou registrací do soutěže potvrzuje, že se tímto dokumentem seznámil.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

V Bučovicích dne 6. 9. 2022